Alternate Text

نحوه‌ی ثبت‌نام | ورود

بازگشت

ثبت‌نام:

۱: برای ثبت‌نام در سایت مانند تصویر زیر در صفحه‌ی اصلی گزینه‌ی ثبت‌نام را انتخاب‌ کنید:

Alternate Text

۲: سپس مانند تصویر زیر اطلاعات خود را وارد کنید: (رمز عبور حداقل شامل 4 حرف یا رقم می‌باشد)

Alternate Text

۳: حال کد پیامک شده به تلفن همراه خود را وارد و در سایت ثبت‌نام کنید: (در صورت عدم دریافت پیامک با مدیر بلوک خود تماس گرفته و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید)

Alternate Text

‌ورود:

۱: برای ‌وارد شدن در سایت مانند تصویر زیر در صفحه‌ی اصلی گزینه‌ی ورود‌ را انتخاب‌ کنید:

Alternate Text

۲: سپس مانند تصویر زیر تلفن همراه، رمز عبور و کد امنیتی ۴ رقمی را وارد کنید: (برای وارد شدن ابتدا در سایت ثبت‌نام کنید)

Alternate Text