Alternate Text

نحوه‌ی شرکت در نظرسنجی

بازگشت

۱: برای ثبت رای مانند تصاویر زیر در صفحه‌ی شخصی گزینه‌ی نظرسنجی‌های من را انتخاب کنید:

دو حالت برای نظرسنجی وجود دارد:

الف) حق انتخاب یک گزینه: مانند تصویر نخست فقط می‌توان یکی از گزینه‌های موجود را انتخاب کرد.

ب) حق انتخاب چند گزینه: مانند تصویر دوم می‌توان چند گزینه را از گزینه‌های موجود را انتخاب کرد.

Alternate Text
Alternate Text