حسین

حسین سراج

09224842361

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توسعه دهنده FrontEnd

توسعه دهنده BackEnd

توسعه‌دهنده‌ی اپلیکیش‌های android و ios با نرم افزار react native


پرهام

پرهام سالار

09213983729

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توسعه دهنده FrontEnd

توسعه دهنده BackEnd

توسعه‌دهنده‌ی اپلیکیش‌های android و ios با نرم افزار flutter

پرهام