حسین

حسین سراج

09224842361

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توسعه دهنده FrontEnd

توسعه دهنده BackEnd


پرهام

پرهام سالار

09213983729

دانشجوی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

توسعه دهنده FrontEnd

توسعه دهنده BackEnd

پرهام